REKISTERISELOSTE

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän ylläpitämien WWW-sivujen kautta sivujen käyttäjiin kohdistuen tapahtuvan informaation jakamisen, tuotteiden ja palveluiden tarjoamisen ja toimittamisen, tutkimusten ja kampanjoiden sekä kilpailujen järjestämisen sekä mainostamisen ja markkinoinnin toteuttaminen asianmukaisesti. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai muun sopimussuhteen perustamista, toteuttamista ja täytäntöönpanoa varten, kilpailuun tai muuhun kampanjaan osallistuvan henkilön asianmukaiseen tunnistamiseen, jäsenyyden, sopimussuhteen tai vastaavan kaltaisen yhteyden edellyttämien tiedotus-, analysointi-, tilastointi-, ylläpito- ja kehitystoimien toteuttamiseen, suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin lain sallimin tavoin ja laajuudessa, jollei Käyttäjä ole kieltänyt henkilötietojensa tällaista keräämistä ja tallettamista, sekä käyttäjän yksiselitteisesti antaman suostumuksen mukaisiin käyttötarkoituksiin.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Immelmökit Oy
Y-tunnus: 0581436-1
Postiosoite: Kätkänrannantie 8, 99130 Sirkka
Käyntiosoite: Kätkänrannantie 3, 99130 Sirkka
Puhelin: 0400 940 163

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Markku Mäkitalo
Puhelin: 0400 940 163
Sähköposti: immelmokit@levi.fi

3. REKISTERIN NIMI

Immelmökit Oy:n asiakasrekisteri.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten asiakassuhteen sopimus-velvoitteiden täyttämiseksi. Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaiden sekä sidosryhmien lähteistä.

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri pitää sisällään Immelmökit Oy:n asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, kieli, asiakasryhmä sekä muut asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasrekisterin henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään ja saadaan yhteistyökumppaneilta.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa. Tietoja voidaan siirtää myös Immelmökit Oy:n markkinointirekisteriin. Immelmökit Oy luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää Immelmökit Oy:tä toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii yritystä luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon hallussa olevasta tietokannasta.

8. TIETOJEN SIIRTO KOLMANTEEN MAAHAN TAI KANSAINVÄLISELLE JÄRJESTÖLLE

Tieto ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on Yleisen tietosuoja-asetuksen artikloiden 12-22 mukaisesti seuraavat oikeudet:

- Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin
- Oikeus tietojen oikaisemiseen
- Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)
- Oikeus käsittelyn rajoittamiseenHenkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus
- Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseenVastustamisoikeus
- Kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia
- Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tietojen käsittely tapahtuu sähköisesti palveluntarjoajan järjestelmissä. Järjestelmään on pääsy Immelmökit Oy:n omilla henkilöillä, joiden työtehtäviin oleellisesti kuuluu:

Markkinointi- ja asiakasviestintä sisältäen asiakkaiden varausten hallinnan

Kaikkia tietoja käyttää ainoastaan Immelmökit Oy:n nimetyt henkilöt tai henkilökunta edellä mainittuihin käyttötarkoituksiin. Kaikkia käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tiedot kerätään palveluiden tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokantoihin pääseminen on rajattu vain välttämättömille henkilöille. Koneet pidetään vartioituina niin, ettei asiaankuulumattomilla henkilöillä ole pääsyä rekisteritietoihin.

11. TIETOJEN POISTAMINEN JA SÄILYTYSAIKA

Immelmökit Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsittelylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen voimassaolon ajan sekä sen jälkeen tarpeellisen ajan takuu- ja virhevastuiden hoitamiseksi.

Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Immelmökit Oy:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

12. MUUTA

Majoittuvan asiakkaan tulee täyttää majoituskortti mökissä yöpyessään. Majoitusilmoitus on matkustajista viranomaisia varten täytettävä asiakirja, jota säilytetään viranomaismääräysten mukaisesti.

Tietosuojaseloste laadittu 15.5.2018